Regulamin konkursu #ZacznijZGoodie - Goodie Foodie

Regulamin konkursu #ZacznijZGoodie

Artykuł 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest GOODIE FOODIE Lidia Sykulak Spółka Jawna z siedzibą w Piasecznie (05-502), ul. Polna 19, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322651, NIP 9512275294, Regon 14173208200000, reprezentowaną przez Lidię Sykulak i Aleksandrę Sykulak.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestniczenia w Konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania przez Uczestników Konkursu.
 3. Informacje o Konkursie, jego zasadach i nagrodach w nim przewidzianych, zostaną zamieszczone w serwisie https://www.facebook.com/GoodieFoodieConcept/
 4. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony na profilu Facebookowym Goodie Foodie pod adresem https://www.facebook.com/GoodieFoodieConcept/ w formie notatki oraz w siedzibie organizatora Konkursu na każde żądanie Uczestników Konkursu.

 

Artykuł 2

Uczestnicy

 1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Goodie Foodie oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

 

Artykuł 3

Zasady Konkursu

 1. Osoby chcące wziąć udział w Konkursie i spełniające warunki określone w art. 2, zwane dalej „Uczestnikami Konkursu” muszą zgłosić się do Konkursu na Instagramie, odpowiadając na zadanie konkursowe: “Uwiecznij na zdjęciu jedno lub kilka ze swoich postanowień noworocznych. Opisz je w kilku słowach, a w swoim poście koniecznie oznacz #ZacznijZGoodie i @goodie.foodie. Nie zapomnij również o zaobserwowaniu konta Goodie Foodie. Nagrodzona osoba dostanie 3 dni wybranej przez siebie diety Goodie Foodie. Na zgłoszenia czekamy do 13 stycznia. Trzymamy kciuki za Twoją kreatywność i noworoczne postanowienia!” (zwane dalej „Pracami Konkursowymi”).
 2. Odpowiedzią na pytanie jest zdjęcie zamieszczone w portalu Instagram, z wykorzystaniem dań z diety Goodie Foodie, z oznaczeniem profilu @Goodie.Foodie oraz dodaniem #ZacznijZGoodie w opisie zdjęcia.
 3. Zadanie konkursowe pojawi się 28.12.2020 na portalu Facebook i na portalu Instagram – na profilach marki Goodie Foodie.
 4. W konkursie wezmą udział odpowiedzi przesyłane do 13.01.2021 do godziny 23:59.
 5. Uczestnik Konkursu, przesyłając zgłoszenie do Konkursu, akceptuje postanowienia Regulaminu.
 6. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy.
 7. Uczestnik Konkursu, przesyłając Prace Konkursowe zgłaszane do Konkursu, oświadcza, że:
 8. Przesłane przez niego Prace Konkursowe nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich (w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego, itp.), a Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na ich publikację zgodnie z zasadami Konkursu, w tym korzystania z wizerunku osób znajdujących się w Pracy Konkursowej,
 9. Wyraża zgodę na nieodpłatne publiczne udostępnianie Prac Konkursowych na stronie https://www.facebook.com/GoodieFoodieConcept/ , https://www.instagram.com/goodie.foodie/ oraz https://goodiefoodie.pl .
 10. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 11. Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub niespełnienia jego warunków.
 12. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę odpowiedzi. Niedopuszczalne jest:
 13. Naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności wykorzystywanie w Konkursie profili osób trzecich oraz profili niezgodnych z regulaminem;
 14. Naruszenie jakiegokolwiek spośród punktów niniejszego Regulaminu;
 15. Podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności umieszczanie w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych, itp.

 

Artykuł 4

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

 1. Konkurs trwa od 28.12.2020 do 13.01.2021 g. 23:59.
 2. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy wykonają zadanie opisane w art. 3. zostanie wyłoniony Laureat, który najbardziej kreatywnie i poprawnie wykonał zadanie konkursowe.
 3. Nagrody przyznawane w Konkursie to 3 dni darmowej, wybranej przez Laureata diety, realizowanej w dostawie od poniedziałku do piątku.
 4. Wyniki Konkursu będą opublikowane dnia 14.01.2021 pod postem konkursowym na Facebooku, Instagramie, a także w Instagram Stories (Pl:Relacje)
 5. W celu wyłonienia Laureata oraz oceny nadesłanych odpowiedzi Organizator konkursu powołuje Jury. Jury wybiera najlepszą pracę konkursową, która zostanie opublikowane na Instagram Stories (Pl: Relacje).
 6. Jury będzie czuwało nad prawidłowym przeprowadzeniem konkursu oraz nad wyłonieniem zwycięzcy. W skład Jury konkursu wchodzi 3 przedstawicieli Organizatora Konkursu lub osób przez Niego wybranych.
 7. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej w komentarzu na Instagramie.
 8. Nagrody przyznawane są w terminie 30 dni od zakończenia okresu trwania konkursu.
 9. Organizator skontaktuje się z Laureatem Konkursu z prośbą o przesłanie wszelkich danych niezbędnych do organizacji udziału w nagrodzie, na adres: dieta@goodiefoodie.eu (zakres zbieranych danych osobowych: imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon).
 10. Jeżeli nie będzie możliwe skontaktowanie się z Laureatem Konkursu w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników (tj. Laureat nie udzieli odpowiedzi na e-maila otrzymanego do Organizatora), Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody kolejnemu Uczestnikowi Konkursu.
 11. Laureat Konkursu ma prawo wyłącznie do jednej Nagrody.
 12. Laureat Nagrody nie ma prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu nagrody ani zamiany jej na nagrodę innego rodzaju, ani cesji praw do Nagrody na rzecz osoby trzeciej.
 13. Decyzja Organizatora Konkursu co do wyłonienia Laureata Konkursu jest ostateczna.

 

Artykuł 5

Dane osobowe

 1. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. GOODIE FOODIE Lidia Sykulak Spółka Jawna z siedzibą w Piasecznie, informuje, że jest Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu.
 3. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Konkursu oraz w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Konkursu, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
 7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Artykuł 6

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem lub przesyłaniem informacji drogą elektroniczną należy składać do organizatora, w terminie 14 dni od dnia zakończenia procedury przyznawania Nagród, o której mowa wart. 4 ust. 8 Regulaminu bezpośrednio do siedziby lub listem poleconym (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Konkursu w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

 

Artykuł 7

Przechowywanie dokumentacji

 1. Dokumentacja związana z przeprowadzeniem konkursu przechowywana będzie przez organizatora Konkursu przez okres 1 roku od daty wyłonienia Laureatów Konkursu, poza dokumentacją księgową, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musi być przechowywana przez dłuższy okres.

 

Przeczytaj także:

Kategorie:

Najnowsze artykuły:

alt

Dobre menu w diecie – dlaczego jest kluczem do sukcesu?

07.08.2023

alt

Dieta na obniżenie cholesterolu – co warto jeść?

19.09.2022

alt

Dieta w insulinooporności

19.09.2022

alt

Detoks w Tradycyjnej Medycynie Chinskiej czyli alternatywa dla diet owocowo-warzywnych i sokowych

11.08.2022

alt

Jak oczyścić organizm z toksyn? Na czym polega detoksykacja organizmu?

08.08.2022

1. Wybierz dietę

Dieta
Optymalna

Dieta Optymalna

Dieta Optymalna to dieta zrównoważona, która opiera się na ciepłych, lekkostrawnych posiłkach gotowanych zgodnie z porami roku i w oparciu o stare tradycje, w tym zasady Dietetyki według Tradycyjnej. Medycy Chińskiej.

2. Kalorie

icon
1400
 • 1400
 • 1800
 • 2000

3. Ilość

Wybierz dzienną ilość posiłków

3

4. Ilość dni

Wybierz ile dni

30

77 zł/d

77 zł/total